top of page
teentravel-23
teentravel-5
teentravel-4
teentravel-26
teentravel-6
teentravel-30
teentravel-11
teentravel-8
teentravel-13
teentravel-12
teentravel-2
teentravel-3
teentravel-10
teentravel-7

青年自主旅遊體驗

13 - 16  歲

​歐洲

teentravel-8.jpg
teentravel-30.PNG
teentravel-4.PNG
teentravel-26.PNG
teentravel-17.jpg
teentravel-15.PNG

簡單4個步驟,
便能成功報名參與夏令營

1. 選擇夏令營及日期

2. 上載護照作報名用途

3. 確認及付款

4.  成功處理所有文件

成功 !

bottom of page